divendres, 5 de juliol de 2013

Repassem fonètica?
FONÈTICA
Una bona manera de començar a repassar és fer-nos una idea del lloc on es produeixen els sons. Així que com es diu popularment, millor una imatge que mil paraules.

 


Una altra manera de practicar els sons del català és amb l'ajuda audiovisual. N'és un bon exemple aquest video que proposen des de la Universitat de Barcelona.

Consonants aproximants
Són : b/d/g i la seva representació gràfica és [β]/[ð]/[ɣ] quan van entre vocals o vocal + l/r.
Es produeix en les consonants oclusives sonores a final de paraula. Passen a ser sordes (b/d/g·····> p/t/k). Això passa també amb la r simple i la forta a final de paraula.
FENÒMENS DE CONTACTE CONSONÀNTIC
A final de paraula
  • Enmudiment
Passa a les oclusives (b/d/g/p/t/k) i a les vibrants (r)
Les oclusives finals després de m/n són mudes.
La r final dels infinitius, els gerundis i els sufixos –ar, -er, -or, -dor, -and, -ant, -end, -ment.
En el cas de la n seguida de consonant velar (c/g) es perd la velar, però es remarca el so a la n i queda [ŋ].
La s als plurals –igs, -nxs, -xs, -çs i la s del demostratiu aquest seguit de pausa o de paraula començada amb consonant.
  • Sensibilització
Es tracta de pronunciar consonants que en altres casos serien mudes.
T de vint i cent seguida de vocal.
T de sant + nom començat per vocal.
T de gerundis i r d’infinitius si al darrere hi ha un pronom feble (començat per vocal en el cas dels gerundis).
B final de la preposició amb si al darrere hi ha una paraula que comença per vocal.
S del determinant aquest si al darrere hi ha una paraula que comença per vocal.


Ensordiment/sonorització
Ensordiment de les consonants b/d/g a final de paraula seguides de pausa····>[p]/[t]/[k]
Les fricatives sonores també ensordeixen a final de paraula i seguides de pausa: [v]>[f];[ z]>[s]; [ʃ]>[ʧ]
Les africades sonores també ensordeixen a final de paraula i seguides de pausa: [ʣ]>[ʦ]; [ʤ]>[ʧ]
No hi ha emmudiment en les paraules acabades en –rt/-rd/-st.
Totes aquestes consonants sonoritzen si al darrere hi ha una paraula començada per vocal.
Assimilació
  • Sordes/sonores
B+ sorda> p
B+ sonora>[b]
S+ sorda>[s]
S+ sonora>[z]
n+m> [m]
n+p>[m]
n+c/g>[ŋ]
m/n + f> [ɱ] (aquest símbol val per a n+f i m+f)
  • Geminació
Doblem consonant.
Tll>[ʎʎ]
Tm>[mm]
Grups -bl- i -gl- >[bb]/ [gg]
REMARQUES ORTOLÒGIQUES
X>[ gz] si comença per ex- + vocal
Tz i tj (o tg) > [ʣ] i [ʤ]
-Tx i –ig >[ ʧ]
Derivats de -fons-, -dins- i trans- + vocal >[ z]
s/r si van precedides de prefix o element grec o llatí no doblen en escriure-les.
dimecres, 3 de juliol de 2013

Per practicar una mica...

En aquesta pàgina web hi ha tot un llistat de proves de les diferents matèries de les PAU. Van des de l'any 2000 fins al 2012. Hi ha els exàmens i els sol.lucionaris. Només cal descarregar-los i ... a practicar!

Recursos

Fent una ullada per Internet he trobat algunes pàgines web per a posar-se al dia amb les classes de català. Es poden fer des de dictats en línia de diferents nivells, segons les necessitats dels alumnes, fins a pàgines de mètrica i versificació o pàgines que ens ajuden a aprendre fonètica catalana.
Trobareu totes aquestes pàgines al llistat de pàgines interessants que apareixen al bloc.

La Taxonomia de Bloom

Aquesta eina  ens serveix per establir els objectius d'aprenentatge dels nostres alumnes en funció de les habilitats i processos que poden aparèixer durant la realització de les tasques escolars.
 Amb aquest esquema ens fem una idea del procès d'aprenentatge a l'era digital.


dimarts, 2 de juliol de 2013

Mi hermanito de la Luna

Aquest video és per fer una petita reflexió avui. Ens explica els problemes dels nens amb autisme, però des del punt de vista d'un nen.

Dia 2, cada dia una idea

Avui aprenem sobre la gran quantitat de pàgines i aplicacions que ens permeten guardar la informació al núvol. Això sí, a Internet es pot perdre la informació, cal que ho tinguem en compte i guardem a un altre lloc tot allò que tenim al núvol.

Dia 1, cada dia una idea

 Avui destaquem el fet de la importància de tenir autorització dels pares per poder treballar amb els alumnes.